Битумни

EshaLac 50-S


Приложение:
ESHALAC 50 - S обикновено се използва за:

  • Антикорозионна защита на метални повърхности.
  • Хидроизолация на бетонни повърхности
  • Хидроизолация и защита азбест циментови повърхности
  • Грундиране на циментови повърхности за по-добро прилепване към битумни привързващи продукти (оксидиран битум), битумна замазка, (ESHASEALER № 1, ESHASEALER № 164) и други битумно базирани материали.

Състав:
ESHALAC 50 - S се базира на прeчистен (хигроскопичен) оксидиран битумен с различни степени. Съдържа разтворители и антихидрофилни продукти.

Начин на полагане:
ESHAFAST се полага с четка, валяк или пръскачка за боядисване, върху почистени и сухи повърхности.
Препоръчва се да се полагат поне два пласта за хидроизолационна защита, докато за грундиране, един пласт е достатъчен.
Всеки пласт се полага напречно на предишният и тогава когато последният е изъхнал.
Може да се разреди с "Thinner # 1".

Разход: Разхода на ESHALAC 50 - S зависи от шупливостта на повърхността:

    Метални повърхности 100-200 гр./кв.м. за пласт.
    Бетонни повърхности: 150-400 гр./кв.м за пласт.

Общи характеристики:
Вид - вискозен течност
Цвят - черен
Спицифично тегло - 0,9 гр./куб.см.
Температура на кипене на разтворителите - 110°С - 120 °С
Ефект на солена вода - няма

Стандартни спесификации:
ESHALAC 50 - S отговаря на изискванията на спесификация ASTM - 41

Предупреждение:
ESHALAC 50 - S съдържа лесно запалими разтворители. Не трябва да бъде полаган или съхраняван в близост до открит пламък. Парната инхалация трябва да се избягва. Проветвявайте добре по време на полагането.
В случай на допир с кожата, измийте със сапун и вода.

Изчистване на инструментите:
ESHALAC 50 - S се отстранява от инструментите като се използва дизелово гориво (нафта).

Опаковка:
1.Кофа от 17 кг
2.Цилиндрични кутии от 170 кг.

Съхранение:
Годно една година в херметичен кофи или цилиндрични кутии. Да се пази на сухо и защитено място. Да не се излага близо до източници на топлина.