Битумни

VEDAG BITUMEN VORANSTRICH


Предимства на продукта:
     
подходящ за  нанасяне с четка, валяк, както и чрез  пръскане

Области на приложение:

Vedag Bitumenvoranstrich се прилага   съобразно изискванията на DIN 18195, DIN 18531 и като авс на битумните мембрани на vdd  e.V  или указанията
за  плоски покриви  според ZVDH e.V при топло или студено лепене , при покривни и подземни хидроизолации в ново строителство и при  саниране.

Технология на изпълнение:

При нанасянето, основата трябва да е здрава, чиста, незамръзнала и повърхностно суха.  Всякакви  мазнини, както и свободни частици трябва да бъдат отстранени.
Дефектите трябва да се поправят. За по-добро сцепление почистените повърхности не трябва да сd h.dour, а  награпени.
Преди поставянето си   Vedag Bitumenvoranstrich  трябва добре да се разбърка. Полага се изцяло или частично по повърхността  с четка, валяк или  помпа.Нанасянето на следващия слой става след напълно изсъхване  на предходния. След употреба, отворените  съдовете  трябва да се затварят плътно.

Указания за полагане:
 
Полагането се извършва само на открито място. Трябва да се спазват указанията  за боравене с намазки, съдържащи разтворител и особено мерките срещу експлозия и пожар.

Изисквания при  съхранение:
                         
Vedag Bitumenvoranstrich  да се съхранява в хладни, сухи и пожаробезопасни помещения. Трайността е минимум 12 мес.  ако се съхранява в неповредени и запечатани опаковки.

Указания при изхвърляне:

При рециклиране варелите се изпразват напълно.

Указания за безопасност:

  • Да се държи далече от открит огън и топлинни източници, тъй като е лесно възпламеним
  • Отровен е и може да има продължително вредно влияние при попадане в питейна вода. 
  • Вреден е за здравето и може да доведе до белодробни проблеми
  • При продължителен контакт с кожата може да се втвърди  и да доведе до напукването й
  • Да не попада в ръцете на деца
  • Да се избягва контакт с очите
  • Мястото където се прилага, да се проветрява добре
  • Съдовете, в които се съхранява да са добре затворени

Указания за сигурност: GISCODE- BBP 30