НОВИНИ

Документацията от ИСУН по тръжната процедура за ЛПС

Осигуряване на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект „Подобряване условията на труд в БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД“, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-0882-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Оферти се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение за средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg в срок до 15.09.2017 г. 

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК