НОВИНИ

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД“

 Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 г., съфинансирана от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е на стойност 207 157.84 лв., от които 176 084.16 лв. са европейско финансиране и 31 073.68 лв. национално финансиране. Главната цел на проекта е свързана с подобряване на условията на труд и материалната база на дружеството с оглед постигане на икономически растеж, качествена продукция, повишена производителност и добра мотивация на служителите. Сред специфичните цели са:

  • Осигуряване на лични и колективни предпазни средства за 63 работници и служители на дружеството
  • Разработване на програма за развитие на човешките ресурси, насочена към оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост;
  • Подобряване на работната среда чрез оптимизиране на микроклимата на работните помещения и помещенията за отдих и почивка на служителите.
  • Оборудване на местата за отдих и осигуряване на социални придобивки за работниците.
  • Подобряване на материалната база за бъдещата дейност;
  • Създаване на безопасни условия на труд;
  • Подобряване на енергийните характеристики на материалната база;

Предвидените дейности са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и служителите. За целта ще бъдат закупени средства за колективна защита, с които ще се модернизират и обезопасят съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения. Предвидени са обезопасителни мрежи, изграждане на пожароизвестителна, пожарогасителна и вентилационна системи, подмяна на дограма. Ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло на служителите. Проектът включва също осигуряване на социални придобивки за работниците. Предстои да се обособят, ремонтират и оборудват  помещения за хранене и кратокраен отдих, физическа култура и спорт. Със средства от оперативната програма ще се закупи преместваем контейнер, който ще се използва за мобилна битовка с условия за пълноценно хранене и почивка на работниците на строителните обекти.

В резултат на проекта ще бъдат осигурени добри и безопасни условия на труд за работниците в предприятието, ще се минимизира риска по време на работните процеси; ще се повиши мотивацията на служители на дружеството и енергийната ефективност в дружеството. Проектът е с продължителност до 31.12.2018 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК